I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy „Regulamin serwisu internetowego Grupa 3KF” określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych z witryny, w ramach której Grupa 3KF zamieszcza informacje z zakresu tematyki finansowej, ekonomicznej i nieruchomościowej.

 

II. DEFINICJE

Użyte w „Regulaminie serwisu internetowego Grupa 3KF sformułowania oznaczają:

 1. Grupa 3KF Sp. z o.o, ul. Słowackiego 10 lok. 2a, 58-500 Jelenia Góra będącą twórcą oraz właścicielem praw do Serwisu Tematycznego Grupa 3KF, uprawnionym do dysponowania jego zasobami.
 2. Serwis – oznacza Serwis Tematyczny Grupa 3KF, poświęcony tematyce finansowej,ekonomicznej i nieruchomościowej.
 3. Zasoby Serwisu – oznaczają udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym „Regulaminie serwisu internetowego Grupa 3KF” materiały obejmujące w
  szczególności informacje, ogłoszenia pracy, artykuły oraz formularze kontaktu użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny.
 4. Serwis informacyjny – oznacza zasoby serwisu, do której każdy z użytkowników indywidualnych ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.
 5. Użytkownik indywidualny – oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie
  przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

 

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU

 1. Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.
 2. Grupa 3KF zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
  • MS Internet Explorer od 5.0,
  • Firefox od 1.0.
 3. Systemy informatyczne Użytkowników Indywidualnych powinny mie włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

 

IV. ZOBOWIĄZANIA GRUPY 3KF

 1. Grupa 3KF zapewnia Użytkownikom indywidualnym nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

 

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego „Regulaminu serwisu internetowego Grupa 3KF” oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Grupa 3KF oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 k.c. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93). Grupa 3KF nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.
 3. Grupa 3KF nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. Na podstawie odrębnych zgód osoby, której dane dotyczą, wyrażonych poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na formularzu rejestracyjnym, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Grupa 3KF w celu:
  – oferowania produktów i usług podmiotów współpracujących z Grupą 3KF, w szczególności w ramach pośrednictwa Grupy 3KF polegającego na przedstawianiu form inwestowania środków finansowych, pomocy w wyborze oferty kredytowej, prezentowania ofert ubezpieczeniowych oraz nieruchomości;
  – przesyłania informacji handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).
 2. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Grupa 3KF Sp. z o.o ul. Słowackiego 10 lok. 2a 58-500 Jelenia Góra. Państwa dane osobowe będą
  przetwarzane w celach marketingowych, w tym za Państwa dobrowolnie wyrażoną zgodą w celu oferowania  produktów i usług podmiotów współpracujących z administratorem oraz w celu przesyłania informacji handlowych. Na podstawie odrębnie udzielonych przez Państwa zgód Państwa dane osobowe mogą zostaću dostępnione innym podmiotom współpracującym z administratorem. Jednocześnie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres biuro@3kf.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
 4. Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówi lub wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo w każdym czasie odwoła niniejszą zgodę. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres biuro@3kf.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywa się będzie poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierowa na adres siedziby Grupy 3KF oraz pod adres e-mail biuro@3kf.pl
 4. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłasza za pośrednictwem poczty elektronicznej (na biuro@3kf.pl)
 5. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Grupę 3KF zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwa dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji.